top of page

verkoopsvoorwaarden

 • Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen ALUPLEX Production nv en de klant. Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de klant de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden.

 • Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door ALUPLEX Production nv. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij dit onder voorbehoud is gebeurd.

 • Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door ALUPLEX Production nv. In geval van annulering is door de koper er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50 % van de prijs van de bestelling.

 • De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 • Vervoer (en eventuele verzekeringskosten) zijn altijd voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 • De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig, als ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

 • Verborgen gebreken moeten binnen de drie maanden na de vaststelling ervan per aangetekend schrijven worden vermeld. De goederen mogen echter niet zijn verwerkt of behandeld.

 • De geleverde goederen blijven eigendom van ALUPLEX Production nv tot bij de volledig betaling van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten en intresten.

 • Het risico gaat over op het moment dat de goederen geleverd zijn.

 • De koper zal ALUPLEX Production nv verwittigen, als de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal ALUPLEX Production nv op de hoogte moeten brengen van de identiteit van het adres van de eigenaar van het pand.

 • De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidend schriftelijke bepalingen.

 • Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 50 EUR. Daarnaast wordt bij laattijdige betaling op het voormelde factuurbedrag een vergoedende intrest van 10% aangerekend vanaf factuurdatum.

 • Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur of bij niet naleving van de algemene voorwaarden vervallen alle openstaande facturen van rechtswege. ALUPLEX Production nv beschikt eveneens over het recht om verdere levering (occasioneel of in het kader van periodieke leveringen), prestaties of diensten te schorsen en dit zonder enige schadevergoeding ten nadele van ALUPLEX Production nv.

 • In geval van betwisting zijn enkel de rechtbank van 1ste aanleg of koophandel te Antwerpen en het Vredegerecht van het kanton Boom bevoegd. Het Belgisch recht is altijd van toepassing.

 • De geleverde rolluiken / zonwering genieten een waarborg van 2 jaar vanaf factuurdatum.

De waarborg beperkt zich tot kosteloze herstelling of vervanging van het defecte onderdeel.

Elke andere kost zoals werkuren voor montage en demontage, verplaatsingskosten, het gebruik van ladderliften, enz. ... wordt niet vergoed.

 • ALUPLEX Production nv is niet aansprakelijk voor enige schade die zou veroorzaakt worden door de geleverde goederen, hun gebruik of hun inhoud, noch voor schade veroorzaakt door, naar aanleiding van of tijdens de levering, zelfs indien zij te wijten is aan een zware fout of nalatigheid in hoofde van ALUPLEX Production nv of haar aangestelden.

 • De waarborg geldt niet in volgende gevallen :

- bij nalatigheid, slecht onderhoud, foutief gebruik en of foutieve montage;

- bij verkeerde aansluitingen of kortsluiting op de elektrische en elektronische onderdelen;

- indien de plaatsing en of aansluiting werd uitgevoerd door niet-professionelen (bv. particulieren);

- bij het niet naleven van de wettelijke montage- en aansluitingsvoorschriften;

- bij het gebruik en toepassingen waarvoor de producten ontworpen zijn;

- bij gebruik van onderdelen die niet conform zijn, noch erkend worden door de verkoper;

- voor producten geplaatst in een zone van 10 km van de kustlijn, gelet corrosie door het hoog

zoutgehalte;

- bij het niet eerbiedigen / naleven van de algemene voorwaarden;

- zolang de geleverde goederen niet betaald zijn.

 • De koper is verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke voorschriften en bepalingen die van kracht zijn voor, tijdens en na de plaatsing van de geleverde goederen, rolluiken en zonwering.

(bv. Bouwvergunning, bijkomende veiligheden zoals afrolbeveiliging, onderlatbeveiliging, e.d.m.)

bottom of page